Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubinie

Integracja

Email Drukuj PDF

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie do klas integracyjnych uczęszczają dzieci i młodzież posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystają z bogatej oferty zajęd rewalidacyjnych.
Budynek szkoły jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada windę, podjazdy, oznaczenia kolorystyczne pięter, odpowiednio dostosowane toalety.
W lutym 2011 roku szkoła otrzymała za pośrednictwem Gminy Miejskiej Lubin autobus, a we wrześniu 2015r. drugi bus, od organu prowadzącego. Pojazdy służą do przewozów uczniów niepełnosprawnych, pod opieką pracowników do spraw lekkich.
Uczniowie niepełnosprawni ruchowo korzystają z zajęd prowadzonych przez terapeutę dysfunkcji narządów ruchu, w sali wyposażonej w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, służący również prowadzeniu dwiczeo gimnastyki korekcyjnej. W miesiącu lutym 2017r. został otwarty profesjonalny gabinet do prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Znajdą się w nim m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, drabinki. W efekcie zajęd, dzięki systemowi dwiczeo i zabaw, następuje poprawna integracja pracy zmysłów (dotyku, słuchu, wzroku ,węchu, smaku, zmysłu równowagi). Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonowad w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Zajęcia te są dla dzieci prawdziwą przyjemnością!
W szkole zatrudnienie są specjaliści z zakresu tyflo i surdopedagogiki. Prowadzą oni terapię w gabinecie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pomoce te są wykorzystywane również w czasie zajęd dydaktycznych.
W placówce prowadzona jest z sukcesami terapia logopedyczna, polegająca na kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy.
Odbywają się treningi EEG Biofeedback; zalecane uczniom z trudnościami w nauce, zaburzeniami zachowania, uwagi i koncentracji. We wrześniu 2016r., za pośrednictwem Fundacji Polska Miedź pozyskaliśmy kolejny zestaw do diagnozy i terapii biofeedback/neurofeedback: ProComp2. Urządzenie umożliwia zapis EEG oraz monitorowanie parametrów fizjologicznych.
Prowadzone są zajęcia z zakresu muzykoterapii, w czasie których uczestnicy usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne, uczą się odpoczynku i relaksacji, rozładowują napięcia psychofizyczne, podnoszą pozytywne nastawienie do życia, zwiększają wiarę we własne możliwości, poprawiają komunikację z otoczeniem.
W okresie pracy nad integracyjnym modelem kształcenia szkoła wprowadzała szereg praktycznych rozwiązao, często wyprzedzających zmiany przepisów, takich jak dziennik pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, lub indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. W 2009 r. powołano zespół samokształceniowy pomocy psychologiczno- pedagogicznej - obok działającego zespołu do spraw integracji. Zespoły te współpracują ze sobą, m.in. propagując ideę integracji w czasie warsztatów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, poświęconych co roku innemu rodzajowi niepełnosprawności. Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zrzeszeni są w tak zwanej Grupie Wsparcia. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeo, a także doskonalenie umiejętności wychowawczych.