Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

Zdobyliśmy prestiżowy Certyfikat "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo"

03 października w DODN we Wrocławiu odbyła się bardzo ważna uroczystość dla kilkunastu dolnośląskich szkół, w tym również dla naszej placówki. Było to podsumowanie konkursu "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" w roku szkolnym 2016/2017. W imprezie uczestniczyli członkowie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz dyrektorzy i koordynatorzy szkół, które wzięły udział w XIII edycji tego konkursu i zostały jego finalistami. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Iwona Kędzierska i koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa pani Urszula Walicka.

Należy podkreślić, że do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż 159 placówek z Dolnego Śląska, a tylko 13 spośród nich zostało nagrodzonych. Przyjemnie było znaleźć się wzaszczytnym gronie finalistów i odbierać certyfikat "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" i gratulacje z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka, który podkreślił zaangażowanie szkół w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, różnorodność i skuteczność podjętych inicjatyw poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole i środowisku lokalnym.

Warto dodać, że nasza szkoła otrzymała certyfikat już po raz trzeci. Również i ten ma trzyletni okres ważności - do 30 czerwca 2020 roku i wymaga od całej społeczności szkolnej podejmowania takich działań, które sprawiają, że w naszej placówce zawsze czujemy się bezpiecznie.

Samorząd Uczniowski 2020/2021

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

Przewodniczący

Michał Repeła

Zastępca Przewodniczącego

Zuzanna Hałys

Sekretarz

Bartłomiej Górzyński

 

Opiekunowie SU

Pani Sylwia Benier

Pani Marta Stefanek

 

 

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

( PRZEWODNICZĄCY KLAS)

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


 

KLASA 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO 

4a 

Szymon Horodecki 

4b 

Patrycja Wardęga 

4c 

Igor Mrozek 

5a 

Natalia Zarobnik 

5b 

Maciej Kocjan 

6a 

Lena Kulczycka 

6b 

Julia Krzysztofik 

6c 

Magdalena Maczuga 

6d 

Paulina Wójcik 

7a 

Zuzanna Hałys 

7b 

Wiktoria Cader 

7c 

Piotr Kaczmarek 

7d 

Kinga Trześniowska 

7e 

Alan Wiatrowski 

8a 

Hanna Salamońska 

8b 

Gracjan Kochan 

8c 

Dominika Ślązak 


Dokumenty szkolne

ORGANIZACJA PRACY I PROCEDURY W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:

 - w przypadku ujawnienia cyberprzemocy

 - w przypadku akcji ewakuacyjnej

 - w przypadku zagrożenia terroryzmem 

 - w przypadku wspołpracy z policją


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021


Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lubinie

 

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Regulamin SP 1im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lubinie

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lubinie

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
KLASY 4-8

 HARMONOGRAM BADAŃ EDUKACYJNYCH:

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania 2020/2021, klasy 4-8

Wykaz programów nauczania w edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny 2020/2021

 

PODRĘCZNIKI:

Lista lektur dla kl. 1 - 3

Lista lektur dla kl. 4 - 8

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej

Kalendarz imprez szkolnych 2020/2021

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

- Biuletyn dobrych praktyk pedagogicznych

Wychowanie do życia w rodzinie:

Organizacja zajęć WDŻ

Program naucznia wdż kl. 4

Program naucznia wdż kl. 5

Program naucznia wdż kl. 6

Program naucznia wdż kl. 7

Program naucznia wdż kl. 8

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH


Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2020 13:31

Bezpieczeństwo

Zespół do spraw bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubinie

Koordynator: Urszula Walicka
Członkowie: Agnieszka Krupińska, Teresa Fąk, Jolanta Mielniczuk, Dorota Kurowska, Sylwia Benier

Zakres działań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa

I OBSZAR: INTEGROWANIE DZIAŁAŃ
1. Integrowanie działań nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz współpraca ze środowiskiem, w tym z kuratorium oświaty, policja, prokuraturą, sądem dla nieletnich, poradnią zawodowo- wychowawczą i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.
2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego.
3. Planowanie, wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

II OBSZAR: DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ
1. Pomoc nauczycielom i wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami(policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
2. Współdziałanie w razie konieczności w tworzeniu i realizacji programu naprawczego.
3. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

4. Dokumentowanie działań.
5. Doskonalenie własne; udział w szkoleniach i przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom.
6. Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia.

cert

 

Zdobyliśmy prestiżowy Certyfikat "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo"

03 października w DODN we Wrocławiu odbyła się bardzo ważna uroczystość dla kilkunastu dolnośląskich szkół, w tym również dla naszej placówki. Było to podsumowanie konkursu "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" w roku szkolnym 2016/2017. W imprezie uczestniczyli członkowie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz dyrektorzy i koordynatorzy szkół, które wzięły udział w XIII edycji tego konkursu i zostały jego finalistami. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Iwona Kędzierska i koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa pani Urszula Walicka.

Należy podkreślić, że do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż 159 placówek z Dolnego Śląska, a tylko 13 spośród nich zostało nagrodzonych. Przyjemnie było znaleźć się wzaszczytnym gronie finalistów i odbierać certyfikat "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" i gratulacje z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka, który podkreślił zaangażowanie szkół w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, różnorodność i skuteczność podjętych inicjatyw poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole i środowisku lokalnym.

Warto dodać, że nasza szkoła otrzymała certyfikat już po raz trzeci. Również i ten ma trzyletni okres ważności - do 30 czerwca 2020 roku i wymaga od całej społeczności szkolnej podejmowania takich działań, które sprawiają, że w naszej placówce zawsze czujemy się bezpiecznie.

Bezpieczna i przyjazna szkoła - prezentacja multimedialna

 

Rozwiąż quiz

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

jest

p. Anna Gałka

 

:: Kim jest rzecznik praw ucznia?

- To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.
- W każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić.
- Udostępni ci regulaminy szkolne, wyjaśnić ich sens.
- Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela, jak rozumieć ich zapis.
- Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
- Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.
- Można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne.
- Nie zrobi niczego, czego ty nie zaakceptujesz.
- Zachowuje dyskrecję i takt.
 

:: W jakich sytuacjach należy zwrócić się do rzecznika praw ucznia?

- Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia,
z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych.
- Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
- Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.
- Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale także całego zespołu klasowego.


W Polsce istnieją dokumenty, które są najważniejszymi aktami prawnymi odnoszącymi się do dziecka. Zgodnie z KONSTUTYCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONWENCJĄ O PRAWACH DZIECKA

Każde dziecko ma prawo do:

- Znajomości swoich praw;

- Równego i sprawiedliwego traktowania w procesie nauki i wychowania;

- Ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją;

- Poszanowania godności i nietykalności osobistej;

- Wyrażania własnych myśli i poglądów w sposób nieurażający godności   i poglądów innych osób;

- Prawo do opieki, bezpieczeństwa, do ochrony zdrowia;

- Ochrony przed bezpodstawna ingerencją w życie osobiste i rodzinne;

 

W każdej szkole prawa i obowiązki ucznia zapisane są w STATUCIE SZKOŁY, tam omówione są sposoby realizacji treści programowych, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także sposoby przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów. Statut Szkoły jest najważniejszym dokumentem dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, dlatego każdy uczeń powinien wiedzieć, że tam należy szukać odpowiedzi na pytania!!!

Uczeń Zespołu Szkół Integracyjnych ma prawo do:

- Nauki;

- Uczestniczenia w życiu kulturalnym, imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;

- Poszanowania wyznania, narodowości i odrębności kulturowej;

- Zdobywania wiedzy i umiejętności społecznych;

- Dostępu do informacji z różnych źródeł wiedzy, korzystania z biblioteki, czytelni i sali komputerowej pod okiem nauczyciela;

- Skorzystania w trudnej sytuacji życiowej z pomocy materialnej szkoły, jeśli istnieją środki na ten cel;

- Zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole;

- Wypoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych, ferii i wakacji;

- Uczeń chory i niepełnosprawny ma zapewnione warunki do bezpiecznego pobytu w szkole i umożliwione pełne korzystanie z lekcji oraz innych zajęć oferowanych przez szkołę.

 

Opracowano na podstawie:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 72

Konwencji o Prawach Dziecka zmiany: 02. 09. 1999

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dn. 06. 01. 2000r

 


 

PRAWA UCZNIA


Prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie zapisane są w Statucie Szkoły w rozdziale XIV
Uczeń ma prawo do:
- Poszanowania godności osobistej i nietykalności,
- Podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
- Zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości,
- Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- Znajomości celu lekcji oraz jawnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
- Uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
- Swobody wyrażania myśli i przekonao, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
- Sprawiedliwej, rzetelnej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
- Wpływania na życie szkoły przez działalnośd samorządową,
- Pomocy w przypadku trudności w nauce i w czasie rozwiązywania problemów emocjonalnych,
- Uzyskiwania informacji na temat zakresu wymagań i postępów w nauce,
- Bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną,
- Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.


OBOWIĄZKI UCZNIA


Uczeń ma obowiązek:
- Godnie reprezentowad szkołę,
- Jak najlepiej wykorzystywad czas i warunki do nauki,
- Przestrzegad zasad współżycia społecznego,
- Dbad o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej,
- Szanowad mienie szkolne i ponosid odpowiedzialnośd za dokonane zniszczenia,
- Dbad o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
- Systematycznie i aktywnie uczestniczyd w zajęciach lekcyjnych,
- Podporządkowywad się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

 

Strona 45 z 45