Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

Rzecznik Praw Ucznia

Email Drukuj PDF

 

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

jest

p. Anna Gałka

 

:: Kim jest rzecznik praw ucznia?

- To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.
- W każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić.
- Udostępni ci regulaminy szkolne, wyjaśnić ich sens.
- Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela, jak rozumieć ich zapis.
- Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
- Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.
- Można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne.
- Nie zrobi niczego, czego ty nie zaakceptujesz.
- Zachowuje dyskrecję i takt.
 

:: W jakich sytuacjach należy zwrócić się do rzecznika praw ucznia?

- Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia,
z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych.
- Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
- Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.
- Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale także całego zespołu klasowego.


W Polsce istnieją dokumenty, które są najważniejszymi aktami prawnymi odnoszącymi się do dziecka. Zgodnie z KONSTUTYCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONWENCJĄ O PRAWACH DZIECKA

Każde dziecko ma prawo do:

- Znajomości swoich praw;

- Równego i sprawiedliwego traktowania w procesie nauki i wychowania;

- Ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją;

- Poszanowania godności i nietykalności osobistej;

- Wyrażania własnych myśli i poglądów w sposób nieurażający godności   i poglądów innych osób;

- Prawo do opieki, bezpieczeństwa, do ochrony zdrowia;

- Ochrony przed bezpodstawna ingerencją w życie osobiste i rodzinne;

 

W każdej szkole prawa i obowiązki ucznia zapisane są w STATUCIE SZKOŁY, tam omówione są sposoby realizacji treści programowych, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także sposoby przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów. Statut Szkoły jest najważniejszym dokumentem dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, dlatego każdy uczeń powinien wiedzieć, że tam należy szukać odpowiedzi na pytania!!!

Uczeń Zespołu Szkół Integracyjnych ma prawo do:

- Nauki;

- Uczestniczenia w życiu kulturalnym, imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;

- Poszanowania wyznania, narodowości i odrębności kulturowej;

- Zdobywania wiedzy i umiejętności społecznych;

- Dostępu do informacji z różnych źródeł wiedzy, korzystania z biblioteki, czytelni i sali komputerowej pod okiem nauczyciela;

- Skorzystania w trudnej sytuacji życiowej z pomocy materialnej szkoły, jeśli istnieją środki na ten cel;

- Zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole;

- Wypoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych, ferii i wakacji;

- Uczeń chory i niepełnosprawny ma zapewnione warunki do bezpiecznego pobytu w szkole i umożliwione pełne korzystanie z lekcji oraz innych zajęć oferowanych przez szkołę.

 

Opracowano na podstawie:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 72

Konwencji o Prawach Dziecka zmiany: 02. 09. 1999

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dn. 06. 01. 2000r

 


 

PRAWA UCZNIA


Prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie zapisane są w Statucie Szkoły w rozdziale XIV
Uczeń ma prawo do:
- Poszanowania godności osobistej i nietykalności,
- Podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
- Zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości,
- Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- Znajomości celu lekcji oraz jawnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
- Uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
- Swobody wyrażania myśli i przekonao, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
- Sprawiedliwej, rzetelnej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
- Wpływania na życie szkoły przez działalnośd samorządową,
- Pomocy w przypadku trudności w nauce i w czasie rozwiązywania problemów emocjonalnych,
- Uzyskiwania informacji na temat zakresu wymagań i postępów w nauce,
- Bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną,
- Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.


OBOWIĄZKI UCZNIA


Uczeń ma obowiązek:
- Godnie reprezentowad szkołę,
- Jak najlepiej wykorzystywad czas i warunki do nauki,
- Przestrzegad zasad współżycia społecznego,
- Dbad o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej,
- Szanowad mienie szkolne i ponosid odpowiedzialnośd za dokonane zniszczenia,
- Dbad o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
- Systematycznie i aktywnie uczestniczyd w zajęciach lekcyjnych,
- Podporządkowywad się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.