W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Lubinie, w klasach integracyjnych uczą się wspólnie dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (do 5 uczniów) oraz dzieci zdrowe (do 15 uczniów). Budynek szkoły jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada windę, podjazdy, oznaczenia kolorystyczne pięter, odpowiednio dostosowane toalety. Szkoła dysponuje dwoma busami do transportu uczniów niepełnosprawnych. Nad zdrowiem uczniów czuwa przez 8 godzin dziennie higienistka szkolna. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej korzystają z szerokiej oferty zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych w tym:

  • zajęć prowadzonych przez terapeutę dysfunkcji narządów ruchu, w sali bogato wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny, służący również do prowadzenia ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej.
  • terapii integracji sensorycznej. W sali znajdują się m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, drabinki oraz interaktywna podłoga do stymulacji wielozmysłowej.
  • zajęć z zakresu tyflo i surdopedagogiki prowadzonych w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pomoce te są wykorzystywane również w czasie zajęć dydaktycznych.
  • terapii dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera prowadzonej w profesjonalnie urządzonym gabinecie. Uczniowie Ci korzystają też z pokoju wyciszeń, w którym mogą się uspokoić, odpocząć, wyciszyć swoje emocje.
  • terapii logopedycznej, polegającej na kształceniu prawidłowej mowy poprzez korygowanie wad i zaburzeń mowy oraz rozwijaniu kompetencji językowych
    z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej AAC.
  • treningów EEG Biofeedback, zalecanych uczniom z trudnościami w nauce, zaburzeniami zachowania, uwagi i koncentracji. We wrześniu 2016r., dzięki Fundacji Polska Miedź pozyskaliśmy kolejny zestaw do diagnozy i terapii biofeedback/neurofeedback: ProComp2. Urządzenie umożliwia zapis EEG oraz monitorowanie parametrów fizjologicznych.
  • zajęć z zakresu muzykoterapii, w czasie których uczestnicy usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne, uczą się odpoczynku i relaksacji, rozładowują napięcia psychofizyczne, poprawiają komunikację z otoczeniem.

W okresie pracy nad integracyjnym modelem kształcenia szkoła wprowadzała szereg praktycznych rozwiązań, często wyprzedzających zmiany przepisów, takich jak dziennik pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne lub indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W placówce powołano zespół samokształceniowy pomocy psychologiczno- pedagogicznej – obok działającego zespołu do spraw integracji. Zespoły te współpracują ze sobą, propagując ideę integracji, m.in. przy organizacji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz organizując akcje informacyjne z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa czy Światowego Dnia Autyzmu. Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zrzeszeni są w tak zwanej Grupie Wsparcia. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń, a także doskonalenie umiejętności wychowawczych.