Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp1lubin.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Imię i nazwisko: Dorota Kuźniak-Małek
E-mail: kierowniksp1zoi@wp.pl
Telefon: 76 844 21 11

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organ nadzorujący:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie
Adres: ul. M. Skłodowskiej- Curie 4, 59-300 Lubin
E-mail: dyrekcjazsilubin@gmail.com
Telefon: 76 844 21 11

Inne ułatwienia

Osoby z wadami wzroku oraz słuchu przemieszczające się po szkole mogą korzystać z pomocy zatrudnionych pracowników szkoły zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Zapewniono bezpieczną ewakuację z budynku wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie ewakuacji osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły dostosowany jest do potrzeb osób mających największe wymagania w zakresie poruszania się, komunikowania.

Na terenie szkoły znajduje się wejście, z którego korzystają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, na holu szkoły jest podjazd dostosowany do poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.
W budynku szkoły znajdują się toalety w pełni przystosowane do osób niepełnosprawnych.

W bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku szkoły znajduje się dyżurka, w której udziela się pierwszych podstawowych informacji.
Zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, brak jest przeszkód terenowych, barier architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się po budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848