Dyrektor szkoły – mgr Iwona Kędzierska

  • Pedagogika specjalna

Wicedyrektor szkoły – mgr Anna Jankowska

  • Język polski
  • Filologia romańska
  • Oligofrenopedagogika

Wicedyrektor szkoły – mgr Elżbieta Godzic

  • Pedagogika
  • Etyka i filozofia
  • Edukacja wczesnoszkolna
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia
  • Edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych
  • Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście MEN

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie realizujemy integracyjny model nauczania i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w środowisko szkoły ogólnodostępnej. Umożliwiamy dzieciom o zróżnicowanych, specyficznych potrzebach edukacyjnych wzrastanie w gronie rówieśników, przygotowując je do normalnego życia w społeczeństwie. Wcześniej byliśmy Zespołem Szkół Integracyjnych w Lubinie, który powstał w 2001 roku na bazie Szkoły Podstawowej numer 1. Od września 2019r. zostało nam przywrócone imię słynnej, polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła umiejscowiona jest w centrum Lubina, uczęszczają do niej dzieci zdrowe zamieszkałe w obwodzie oraz uczniowie niepełnosprawni z terenu miasta i gminy. W naszej placówce występują równolegle oddziały integracyjne i ogólnodostępne. Staramy się, aby naszej pracy towarzyszyły słowa Jana Pawła II: “Wy młodzi, którzy nosicie w sercu wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim.”