Szkolnym rzecznikiem praw ucznia jest p. Agnieszka Krupińska

Kim jest rzecznik praw ucznia?

 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.
 • W każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić.
 • Udostępni ci regulaminy szkolne, wyjaśnić ich sens.
 • Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela, jak rozumieć ich zapis.
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.
 • Można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne.
 • Nie zrobi niczego, czego ty nie zaakceptujesz.
 • Zachowuje dyskrecję i takt.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do rzecznika praw ucznia?

 • Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia,
  z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych.
 • Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
 • Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.
 • Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego ucznia, ale także całego zespołu klasowego.

W Polsce istnieją dokumenty, które są najważniejszymi aktami prawnymi odnoszącymi się do dziecka. Zgodnie z KONSTUTYCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONWENCJĄ O PRAWACH DZIECKA

Każde dziecko ma prawo do:

 • Znajomości swoich praw;
 • Równego i sprawiedliwego traktowania w procesie nauki i wychowania;
 • Ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją;
 • Poszanowania godności i nietykalności osobistej;
 • Wyrażania własnych myśli i poglądów w sposób nieurażający godności i poglądów innych osób;
 • Prawo do opieki, bezpieczeństwa, do ochrony zdrowia;
 • Ochrony przed bezpodstawna ingerencją w życie osobiste i rodzinne;

W każdej szkole prawa i obowiązki ucznia zapisane są w STATUCIE SZKOŁY, tam omówione są sposoby realizacji treści programowych, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także sposoby przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów. Statut Szkoły jest najważniejszym dokumentem dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, dlatego każdy uczeń powinien wiedzieć, że tam należy szukać odpowiedzi na pytania!!!

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie ma prawo do:

 • Nauki;
 • Uczestniczenia w życiu kulturalnym, imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;
 • Poszanowania wyznania, narodowości i odrębności kulturowej;
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności społecznych;
 • Dostępu do informacji z różnych źródeł wiedzy, korzystania z biblioteki, czytelni i sali komputerowej pod okiem nauczyciela;
 • Skorzystania w trudnej sytuacji życiowej z pomocy materialnej szkoły, jeśli istnieją środki na ten cel;
 • Zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole;
 • Wypoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych, ferii i wakacji;
 • Uczeń chory i niepełnosprawny ma zapewnione warunki do bezpiecznego pobytu w szkole i umożliwione pełne korzystanie z lekcji oraz innych zajęć oferowanych przez szkołę.

Opracowano na podstawie:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 72

Konwencji o Prawach Dziecka zmiany: 02. 09. 1999

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dn. 06. 01. 2000r

PRAWA UCZNIA

Prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie zapisane są w Statucie Szkoły w rozdziale XIV

 • Poszanowania godności osobistej i nietykalności,

 • Podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

 • Zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości,

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • Znajomości celu lekcji oraz jawnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

 • Uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

 • Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

 • Sprawiedliwej, rzetelnej oceny swego zachowania i postępów w nauce,

 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,

 • Pomocy w przypadku trudności w nauce i w czasie rozwiązywania problemów emocjonalnych,

 • Uzyskiwania informacji na temat zakresu wymagań i postępów w nauce,

 • Bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną,

 • Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.

OBOWIĄZKI UCZNIA

 • Godnie reprezentował szkołę,

 • Jak najlepiej wykorzystywał czas i warunki do nauki,

 • Przestrzegał zasad współżycia społecznego,

 • Przestrzegał zasad współżycia społecznego,

 • Dbał o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej,

 • Dbał o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej,

 • Szanował mienie szkolne i ponosił odpowiedzialność za dokonane zniszczenia,

 • Dbał o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

 • Systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych,

 • Podporządkowywał się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.