Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Lubinie (bip.cuw.lubin.pl).

Sprawozdanie jest dostępne pod adresem: Sprawozdania finansowe za rok 2023