Konkurs Poetycki dla rodziców uczniów naszej szkoły pod hasłem “POLSKA NIEPODLEGŁA” związany ze 100-leciem odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Cele konkursu:

  • propagowanie piękna języka polskiego;
  • krzewienie postaw patriotycznych;
  • rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką;
  • nakłanianie do refleksji na temat roli patriotyzmu i wolności w naszym życiu;

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do rodziców uczniów naszej szkoły.

2. Tematem konkursu jest poetyckie wyrażenie uczuć patriotycznych w formie wiersza na temat odzyskania niepodległości przez Polskę.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wiersza własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowanego.

4. Forma wiersza- dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

5. Treść utworu – refleksja patriotyczna.

6.Kryteria oceny pracy to zgodność z tematem oraz dobór środków artystycznego wyrazu.

7. Prace opatrzone tytułem, imieniem oraz nazwiskiem autora należy składać w terminie do 5 listopada 2018 r. w sekretariacie szkoły.

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz stanowi deklarację, że osoby, które składają prace, nie naruszają praw autorskich osób trzecich i rozumieją pojęcie plagiatu.

9. Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze prace poetyckie.

10. Wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane w holu szkoły.

11. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej naszej szkoły.