Zespół do spraw bezpieczeństwa w W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

Koordynator: Urszula Walicka
Członkowie: A. Krupińska, K. Kurcewicz-Markowska, A. Gałka, Z. Dziubek, A. Kalinowska-Dytłow

Zakres działań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa

I OBSZAR: INTEGROWANIE DZIAŁAŃ
  • Integrowanie działań nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz współpraca ze środowiskiem, w tym z kuratorium oświaty, policja, prokuraturą, sądem dla nieletnich, poradnią zawodowo- wychowawczą i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.

  • Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego.
  • Planowanie, wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
II OBSZAR: DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ
  • Pomoc nauczycielom i wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami(policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
  • Współdziałanie w razie konieczności w tworzeniu i realizacji programu naprawczego.

  • Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

  • Dokumentowanie działań.

  • Doskonalenie własne; udział w szkoleniach i przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom.

  • Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia.

Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo

Zdobyliśmy prestiżowy Certyfikat “Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”

03 października w DODN we Wrocławiu odbyła się bardzo ważna uroczystość dla kilkunastu dolnośląskich szkół, w tym również dla naszej placówki. Było to podsumowanie konkursu “Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2016/2017. W imprezie uczestniczyli członkowie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz dyrektorzy i koordynatorzy szkół, które wzięły udział w XIII edycji tego konkursu i zostały jego finalistami. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Iwona Kędzierska i koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa pani Urszula Walicka.

Należy podkreślić, że do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż 159 placówek z Dolnego Śląska, a tylko 13 spośród nich zostało nagrodzonych. Przyjemnie było znaleźć się wzaszczytnym gronie finalistów i odbierać certyfikat “Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” i gratulacje z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka, który podkreślił zaangażowanie szkół w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, różnorodność i skuteczność podjętych inicjatyw poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole i środowisku lokalnym.

Warto dodać, że nasza szkoła otrzymała certyfikat już po raz trzeci. Również i ten ma trzyletni okres ważności – do 30 czerwca 2020 roku i wymaga od całej społeczności szkolnej podejmowania takich działań, które sprawiają, że w naszej placówce zawsze czujemy się bezpiecznie.

Bezpieczna i przyjazna szkoła – prezentacja multimedialna (PPT, 10 MB)

Quiz z numerami alarmowymi